Print This Page | Word Scramble | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

tion

Unscramble the following words:

1. riaittnod-->
________
2. ndfnitooua-->
________
3. motieno-->
________
4. trtnansioac-->
________
5. oncaltapipi-->
________
6. pdoxeeiint-->
________
7. rncstioeippr-->
________
8. aadndltiio-->
________
9. inostta-->
________
10. ntumanioflc-->
________
11. anytitrosa-->
________
12. norceita-->
________
13. alnpatnoti-->
________
14. noindioct-->
________
15. otnina-->
________
16. stoneleci-->
________
17. ltonniaa-->
________
18. oapnopitlu-->
________
19. vtniaaio-->
________
20. otesnriapa-->
________
21. tienosc-->
________
22. fitencnio-->
________
23. enialomto-->
________
24. tinrocutsin-->
________
25. nciiatnroeods-->
________
26. trieptnoco-->
________
27. cornotuincst-->
________
28. niimntaboco-->
________
29. iofaronmnti-->
________
30. ntrpscodiei-->
________
31. iotfcin-->
________
32. ouortlnevi-->
________
33. tsunoilo-->
________
34. eeaostptinrn-->
________
35. oiitiargrn-->
________
36. otcvrsenanoi-->
________
37. onedratico-->
________
38. pcotitnaireip-->
________