Print This Page | Word Scramble | Vocabulary Worksheets | Show Answers
Name: _________________________
Date: _________________________

tion

Unscramble the following words:

1. intriatod-->
________
2. ectpeaxoint-->
________
3. oeiittnp-->
________
4. nsciote-->
________
5. tosnuoil-->
________
6. einmtoo-->
________
7. tccnmmouoanii-->
________
8. lpoarxotnie-->
________
9. rtaotnasiy-->
________
10. incntofu-->
________
11. ioncejptro-->
________
12. bnonioctmia-->
________
13. scnetpniio-->
________
14. adntoiur-->
________
15. edotintisan-->
________
16. nniitstotcuo-->
________
17. oinecfitn-->
________